Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Deklaracja dostępności

`

Urząd Miasta Ustka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zielonaustka.budzet-obywatelski.org .

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-08-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-15

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • wybrane dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł (np. od autorów propozycji projektów), co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady Budżetu Obywatelskiego, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie – zwłaszcza te publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych na platformie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności.

Treści wyłączone

 • część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: Igor Piasecki.
 • Za rozpatrywanie skarg na brak zapewnienia dostępności oraz wniosków o udostępnienie informacji niedostepnej odpowiada: Paulina Kamińska.
 • E-mail: dostepnosc@um.ustka.pl
 • Telefon: 59 8154300

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Ustka
 • Adres: Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
 • E-mail: dostepnosc@um.ustka.pl
 • Telefon: 59 8154300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Ustka jest budynkiem umieszczonym w Rejestrze zabytków i ze względów technicznych nie ma możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Urząd miasta stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny. Do budynku prowadzą 3 wejścia: wejście główne, wejście od strony parkingu i wejście od strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do wszystkich wejść prowadzą schody, przy wejściu od strony parkingu znajduje się podjazd dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze, w tym Biuro Obsługi Interesantów. Od wejścia do korytarza na parterze prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Straży Miejskiej jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu, do którego prowadzą schody. Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Urząd miasta stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny. Przed budynkiem zostało wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.