Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
59 8154300

Adres e-mail
bom1@um.ustka.pl

Dodatkowa strona www
www.ustka.pl

Strona BIP
bip.um.ustka.pl

Adres:

Urząd Miasta Ustka
Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Burmistrz Miasta Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 będący administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przyjęcia, rozpatrzenia Formularz zgłoszenia zadania do programu „Zielona Ustka” oraz ewentualnej realizacji zgłoszonego zadania. W  każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c] i e] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o  ochronie danych]. Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W związku z powyższym:
  1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości rozpatrzenia formularza zgłoszeniowego.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.