Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj
Korzystając z platformy dostępnej pod domeną zielonaustka.budżet-obywatelski.org ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:

Administrator danych osobowych (ADO) -  Burmistrza Miasta Ustka;
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną zielonaustka.budżet-obywatelski.org administrowany przez Gmina Miasta Ustka;
Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną zielonaustka.budżet-obywatelski.org
Administrator - Gmina Miasta Ustka z siedzibą w Ustce (76-270), przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ustka

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest - Gmina Miasta Ustka, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ustka
Z administratorem można się skontaktować:
1) listownie na adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka;
2) telefonicznie 59 8154300
3) fax - 59 8152900
4) przez email: bom1@um.ustka.pl

Jak mogę skontaktować się z Administratorem?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się mailowo na adres iod@um.ustka.pl.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

▪ Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę celem przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach Programu "Zielona Ustka". Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  Zarządzeniem Nr 0050.IKiOŚ.141.2019 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Programu „Zielona Ustka oraz Zarządzeniem Nr 0050.GKiOŚ.200.2021 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 9 września 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka Nr 0050.IKiOŚ.141.2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu "Zielona Ustka".
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Czas przetwarzania danych osobowych

▪ W przypadku udziału w procedurze związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres jej trwania, jednak z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa w tym z uwagi na bezpieczeństwo prawne, będziemy je mogli przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
▪ Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika.

Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora

▪ imię i nazwisko;
▪ adres e-mail;
▪ adres zamieszkania
▪ adres IP

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

▪ Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10‑683 Olsztyn NIP: 7393910693

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza obszar EOG.

Prawa osoby, której dane dotyczą na podstawie przepisów RODO

▪ Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Ma Pan /Pani prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji, czy Pana /Pani dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe ma Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, oraz prawach przysługujących Ci na mocy RODO;

▪ Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego ich sprostowania lub uzupełnienia.

▪ Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych gdy:
I. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
II. wniesiony został sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
III. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
IV. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub z uwagi na obowiązki prawne, którym podlega, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a.

▪ Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
I. Kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
II. przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
III. Pana/Pani dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
IV. gdy zgłosił/a Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

▪ Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy Administrator przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego.

• Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym RODO, ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).